THÔNG BÁO VỀ LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ THỨ 4, NGÀY 20/5/2015

Thời gian đăng : 10/08/15 - 4:20

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2015 tại phòng 4.1 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 05 học viên Khóa 19 Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan (MDE) Hà Nội

Thời gian: Chiều thứ 4, từ 13:30, ngày 20/5/2015

Địa điểm: Phòng 4.1, Tầng 4, Nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc dân

Yêu cầu:

  1. 03 bản slides phát cho Hội đồng bảo vệ luận văn (Trước buổi bảo vệ)
  2. Máy tính cá nhân cho buổi bảo vệ.
  3. Gửi trước 01 ngày cho Viện bản Slide sẽ trình bày

Ghi chú: Mỗi học viên sẽ có 30 phút bảo vệ: 20′ trình bày và 10′ trả lời phản biện

Thông tin chi tiết phân công như sau:

TT

Họ và tên

Khóa

GV Hướng dẫn

Đề tài

Tiếng Anh

Tiếng Việt

1

Hoàng Thị Thu Hương

13:30 – 14:00

19

TS. Nguyễn Việt Cường (ĐH KTQD) Determinants for the sex ratio at birth in Vietnam Các yếu tố xác định tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam

2

Lê Thái Hồng Chuyên

14:00 – 14:30

19

PGS. TS. Nguyễn Việt Hùng (ĐH KTQD Efficiency of Commercial Banks in Vietnam: The impact of internal determinants on profitability ratio (ROA) Tính hiệu quả của các ngân hàng Thương mại Việt Nam: Tác động của các yếu tố nội sinh đến tỷ suất lợi nhuận (ROA)

3

Trần Thị Thùy Dương

14:30 – 15:00

19

PGS. TS. Lê Quang Cảnh (ĐH KTQD) Impact of health expenditure on labor force participation: Evidence from VHLSS 2010 Tác động của chi tiêu y tế đến lực lượng tham gia lao động: bằng chứng thực nghiệm từ bộ số liệu VHLSS 2010

4

Đặng Thị Quỳnh Anh

15:00 – 15:30

19

TS. Nguyễn Phi Lân (NHNN) Using Bayesian VAR Framework for forecasting Vietnam inflation Sử dụng mạng Bayesian VAR để dự báo lạm phát tại Việt Nam

5

Nguyễn Học Viện

15:30 – 16:00

19

PGS. TS. Nguyễn Huy Thông (ĐH KTQD) Service quality at supermarket: The case study at Bib C Thang Long Chất lượng dịch vụ tại siêu thị: Nghiên cứu tình huống tại Big C Thăng Long, Hà Nội
Quay lại trang chủ

Sản Phẩm Liên Quan