KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Toàn bộ chương trình được thực hiện chính thức trong 02 (hai) năm, gồm 4 học kỳ.

  • Giai đoan 1: Giai đoạn này được thực hiện trong 1,5 năm. Tổng số môn trong giai đoạn 1 là 12 môn học chia làm 3 kỳ.
  • Giai đoan 2: Giai đoạn này được thực hiện trong 0,5 năm còn lại: Học viên viết luận văn.

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một tín chỉ của Chương trình MDE bao gồm 15 tiết lên lớp; mỗi tiết lên lớp tương đương 50 phút.

Cơ cấu chương trình đào tạo được mô tả vắn tắt theo sơ đồ sau:

NĂM THỨ NHẤT

Kỳ 1:Gồm 03 môn học (10 tín chỉ (t/c):

  1. Tiếng Anh (3 t/c)

  2. Toán và thống kê cơ bản trong kinh tế (3 t/c)

  3. Kinh tế học (4 t/c)

Kỳ 2:Gồm 2 môn học (11 tín chỉ):

  1. Kinh tế Phát triển (3 t/c)

  2. Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng (5t/c)

  3. Kinh tế lượng (3 t/c)

NĂM THỨ HAI

Kỳ 3: Gồm 05 môn học/2 tổ hợp (10 tín chỉ):

  1. Tổ hợp 05 môn học kinh tế tài chính

  2. Tổ hợp 05 môn học chính sách và phát triển

Kỳ 4:Seminar chính sách

Luận văn tốt nghiệp (12 t/c)

Quay lại trang chủ