CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN

- Tên chính thức: Chương trình Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan (MDE).

– Số lượng: Hơn 600 học viên.

– 1:3 đang học tập và chuyển tiếp nghiên cứu sinh tại nước ngoài.

– 30% tham gia của ISS.

– Số năm đào tạo: 02 năm.

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Khoa học – Chuyên ngành Kinh tế Phát triển.

BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG TỪ

Nãm 1994.

Quay lại trang chủ